ساختار پوهنځئ حقوق و علوم سسیاسی

پوهنځئ حقوق و علوم سیاسی مؤسسه تحصیلات عالی بیان دارای دو دیپارتمنت میباشد1 دیپارتمنت حقوق 2 دیپارتمنت علوم سیاسی

مدت تحصیل در پوهنحی:

مدت تحصیل در این پوهنحی 4 سال است که در دو سال اول دوره تحصیل به شکل عمومی بوده و همه محصلان دروس خویش را به گونه مشترک با هم تعقیب و به پیش می برند. در شروع سال سوم،محصلین به دو بخش تقسیم و هر یک به شیوه تخصصی در دورشته جدا گانه مشغول پیشبرد دروس خود می گردند.رشته های متذکره به نام های:1) علوم حقوقی و قضائی، 2)علوم سیاسی و اداری مسمی شده است

و بعد از طی مدت زمان درسی هریک؛ فارغ ده می باشد. پوهنحی حقوق و علوم سیاسی هرچنداز لحاظ پرنسیب، دارای چهار دیپارتمنت است؛که علاوه بر

دو دیپارتمنت ذکر شده دو دیپارتمنت دیگر را نیز در خود دارد، که عبارت است از: روابط بین الملل، اقتصاد سیاسی، ولی به دلیل اینکه همه دیپارتمنت های آن فارغ ده نبودهو حالا فقط به عنوان واحد های علمی درون پوهنځی شناخته می شوند ، از کمیت و کیفیت آن سخن نمی گوییم

:دیپارتمنت ها

:دیپارتمنت های که در پوهنحی حقوق و علوم سیاسی فارغ ده هستند، عبارت اند از

دیپارتمنت حقوق

دیپارتمنت علوم سیاسی

:موقعیت فیزیکی پوهنحی

:پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی در جنب مؤسسه تحصیلات عالی بیان، از لحاظ موقعیت فیزیکی در حال حاضر دارای … ذیل است

9صنف مستقل وجداگانه درسی به سایزهای مختلف؛

یک باب مسجد، ساحه سبز تفریحی پارکینگ وسیع موتر؛

در آینده نزدیک یک باب لابرارتوار کریمنالستیک نیزتاسیس خواهد شد؛

یک کتاب خانه مجهز به مساحت 400 متر مربع دارای بیش از(15000) جلد کتب مختلف النوع؛

. ابزار و تجهیزات مدرن درسی از قبیل پروجکتور (LCD) انترنت 24 ساعته و غیره

.یک تالار کنفرانس مجهز.

.مرکز تحقیقاتی کمپیوتری و انترنیتی

.تمامی محصلین پوهنځی دارای کارت هویت بوده که از طرف معاونت محصلان برای شان توزیع می گردد

.یک سالون کفتریا برای محصلان نهاری

.پوهنځی حقوق تا فعلاً به سویه لیسانس فارغ التحصیل می دهد

.در نظر است که یک نشریه علمی را تحت عنوان«مجله روشنایی» نیز به گونه ماهوار به چاپ برساند

.از بدو تاسیس تا حال آثار علمی و تحقیقی متعددی از استادان پوهنځی چاپ و نشر گردیده است

.در نظر است همه ساله تعدادی از اساتید و محصلین این پوهنځی در کنفرانس ها، سفرهای علمی و سیاحتی در خارج از کشور اشتراک نمایند

95%استادان پوهنحی دارای مدرک های فراغت به درجه ماستری از کشورهای امریکا، ایتالیا، ایران، کوریا، پاکستان، هند و تاجکستان و عربستان سعودی بوده .است، که تا .فعلاً عضویت هیچ موسسه علمی دیگر را ندارند

.پوهنحی در نظر دارد که با یکی از پوهنتونهای مشهور ومعتبر دنیا توامیت به امضا برساند

نیاز سنجی آموزشی پوهنځی

پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی همزمان با تصمیم ایجاد خود در سال ۱۳۹۳ در چار چوب موسسه تحصیلات عالی بیان برای اولین کمیته یی تشکیل نمود که متشکل بود از:ریس پوهنځی، آمرین دیپارتمنت های این پوهنځی، یک تن متخصص خارجی در امور نصاب درسی و نماینده های نهادهای عدلی و قضایی، تا در چارچوب نیاز های جامعه وهمچنان با مراجعه به نصاب درسی پوهنتون های کشور های اسلامی و غیر اسلامی نصاب درسی مدرنی را تدوین نماید

پوهنځی حقوق و علوم سیاسی با توجه به اینکه کدام نصاب مشخص و مدون نداشت، تلاش نمود تا در مرحله اول نیازمندی های نهاد های عدلی، قضائی، اداری و سیاسی کشور را مد نظر گرفته ودر روشنائی نیاز های نهاد های فوق الذکر نصاب درسی جدیدی را تدوین نماید

برای تحقق این هدف پوهنځی حقوق و علوم سیاسی به تمام نهاد های مورد نظراخبار نمود تا نظریات خویش را در مورد نیاز مندی های هریک از نهاد های فوق الذکر جمع آوری نموده تا در روشنائی نیاز مندی های آنان به تدوین نصاب درسی اقدام نماید. نهاد های متذکره به تأسی از این درخواست پوهنځی نظریات خویش را منسجم نموده و بعداً توسط نمایندگان شان که به جلسات کمیته اصلاح درسی پوهنځی دعوت میشدند، بااعضای کمیته شریک میساختند. نهادهایکه در این راستا بیشتر به تشریک نظریات شان با پوهنځی حقوق و علوم سیاسی موسسه تحصیلات عالی بیان اقدام نمودند عبارت

:بودنداز

ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان

لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی

نهاد های غیر دولتی که به ارائه خدمات حقوقی میپرداختند

پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی با توجه به نیاز های هر یک از نهاد ها و همچنان در نظر داشت تحولات و تغیراتی که در نصاب تحصیلی پوهنتون های سایر کشور ها رونما گردیده بود، به تدوین نصاب درسی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی بیان اقدام نمود

پوهنځی حقوق و علوم سیاسی با نظر داشت همه نیاز های نها د های فوق الذکر و همچنان مراجعه به نصاب درسی پوهنتون های کشور های اسلامی و غیر اسلامی که به تدریس رشته حقوق میپرداختند، به تدوین نصاب درسی خود پرداخت

بعد از تدوین نصاب درسی، در نظر است که یک کنفرانس علمی از طرف موسسهتحصیلات عالی بیان دایر شود، که نمایندگان همه پوهنځی های حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون های دولتی و خصوصی و بر خی متخصصان این رشته حضور داشته باشند

در این کنفرانس نصاب درسی اصلاح شده مورد غور و دقت لازم قرار گرفته و بعد از بحث همه جانبه و ارائه نظریات تمام نهاد های اشتراک کننده در کنفرانس، اینک یک نصاب درسی در موسسه تحصیلات عالی بیان بعد از تایید ریاست انسجام امور و اکادمیک وزارت تحصیلات عالی قابل تطبیق خواهد بود

:اهداف آموزشی:

الف- اهداف آموزش در بخش عمومی

اهداف آموزشی دو سال اول را که به صورت عمومی به پیشبرده می شود، می توان به قرراذیل بر شمرد:

آشنا ساختن محصلان با اساسات حقوقی و علوم سیاسی؛

مجهز ساختن محصلان با دانش پایه برای درک بهتر موضوعات حقوقی و سیاسی در آینده؛

ایجاد حس خلاقیت و ابتکار در محصلین جهت آمادگی به پذیرش هر یک از رشته های تخصصی؛

آشنایی با پدیده های حقوقی و سیاسی به گونه یی مقایسوی

عیار ساختن محصلان برای اشتراک در کلیه مباحث حقوقی و سیاسی

ب- اهداف آموزش در بخش های تخصصی

:رشته علوم حقوقی و قضائی .i

آموزش مهارت های قضائی و سلوک و رویه قضائی

آموزش قواعد مرتبط به دعوی و دفاع و چگونگی اقامه آن

آموزش مهارت های وکالت دفاع

آموزش مشوره دهی حقوقی برای نهاد های دولتی و غیر دولتی

آموزش نحوه تطبیق و استفاده از دکتورین حقوقی

:رشته علوم اداری و سیاسی .ii

تربیه کادر سیاسی برای نهاد های سیاسی کشور

تربیه کادر اداری برای نهاد های اداری کشور

آموزش فرهنگ سیاسی برای محصلان این پوهنخی

تقویت نهاد های اداری و سیاسی کشور از طریق مجهز ساختن فارغان این نهاد به مهارت های لازم سیاسی و اداری

ارتقای ظرفیت های متخصصان کادر ها در جهت درک و تحلیل اوضاع سیاسی

تربیه متخصصان وتحلیل گران نخبه به منظور ریشه یابی مسایل داغ روز و حل قضایایی سیاسی در سطع ملی و بین المللی