پیام رئیس مؤسسه تحصیلات عالی بیان

دوستان ، برادران ، خواهران عزیز امروز جهان وجهانیان دریک حالت وفضایی بزرگی تکنالوژی که ساخته خود بشر است

سرگردان بوده  وهر آن امکان افتادن در یک پرتگاه ناخوانده است.

علم وعلمیت به اساس گفتار وکردار علما وبزرگان در تحول وتکامل است. ولی بد بختانه به اندازهء که سبب خوشبختی بشریت شود، موضوعات بدبختی ورنج فراوان نیز سبب گردیده است زیرا استفاده های نادرست از تکنالوژی بدست آمده سبب بدبختی خود وجامعه جهانی شده است. البته نباید از آموزش و تحصیل علوم، درمجموع دوری کنیم بلکه بکوشیم علوم و آموخته های خود وبشریت را به صورت درست رهنمایی و استفاده نمایم واز هر فرصت بدست آمده بکوشیم به گنجینه دانش خویش بیافزایم باوجود نابسامانی ها وجنگ های اجتماعی، واقتصادی دروطن عزیز ما افغانستان وجهان خوشبختانه در پهلوی آموزشگا های دولتی ، آموزش گاه های غیر دولتی نیز عرض اندام نموده است. که تا بتوانند زمینه رشد فکری وذهنی جوانان را به اندوخته های گرانبها علمی در عرصه جهانی سوق ورهنمائی نمایند. به جوانان ما لازم است که از کوچکترین امکانات بدست آورده استفاده و برای خود و برای جامعه جهانی مصدر خدمت شوند. تاباشد این کشتی شکسته وگیرمانده درگرداب کشور را نجات داده وسوق و اداره آنرا بدست خود گیرند و کشور عزیزما در قطار کشور های پیشرفته جهان هم ردیف وسیال گردد.

من الله توفیق

به امید آینده درخشان علمی ، سیاسی ، اقتصادی وفرهنگی کشور عزیز

الحاج پوهاند عبدالباقی “حصاری”و